Tingimused

Tingimused

1. Üldsätted
1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse ProSportPharma.com (edaspidi ProSportPharma.com) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse ProSportPharma.com omanikfirma ProSportPharma.com SIA (edaspidi Müüja) vahel ProSportPharma.com-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.
1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse ProSportPharma.com veebilehel ja need astuvad jõusse ProSportPharma.com veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
2.2 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.
3.1 Müüja ei vastuta tooteinfo ega fotode täpsuse eest. Hinna- ja tooteinfo võib ProSportPharma.com lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende ProSportPharma.com veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib ProSportPharma.com lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende ProSportPharma.com veebilehel avaldamise hetkest alates.

4. Tellimuse esitamine, lepingu sõlmimine, tellimuse tühistamine
4.1 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.
4.2 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole 7 tööpäeva jooksul, millelt ülekanne laekus.
4.3 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.
4.4 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.
4.5 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

5. Ostust keeldumine
5.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
5.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid.
5.3 Kui Ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@ProSportPharma.com.
5.4 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul.
5.5 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul) tagastada.